Register over danske skibe

 

 

 

Register over danske skibe er Søfartsstyrelsens elektroniske opslagsværk, som giver offentligheden adgang til at foretage opslag i en særlig database, der indeholder en kopi af nogle af de data, styrelsen registrerer internt om skibe i Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen.

 

Opdateringen af databasen sker med tidsforsinkelse, normalt én gang i døgnet, dog kan  afvigelser i opdateringen forekomme.

 

Register over danske skibe afløser den tidligere elektroniske adgang til styrelsens data, ligesom systemet erstatter den papirbaserede udgave af ’Skibslisten’.

 

Register over danske skibe er udviklet, så det kan benyttes via en standard browser. Der er etableret links, som bruges til at navigere mellem de enkelte dele af systemet og til at aktivere specielle funktioner, hvad enten disse er angivet som vandrette ledetekster øverst på siden, som menupunkter til venstre på de enkelte sider eller er fremhævet i selve teksten.

 

Søgning i systemet foretages ved at indtaste data i søgefelterne efterfulgt af klik på knappen Søg. I datafelterne anvendes %-tegnet til forkortelser i søgninger (trunkering), og _ (understregning) i tilfælde, hvor der kan være usikkerhed om stavemåde.

 

Systemets hjælpesystem aktiveres ved at klikke på punktet Hjælp under skærmbilledets skibsbillede. Hjælpesystemet indeholder primært oplysninger om anvendte begreber på de enkelte skærmbilleder.

 

Søg skib

Kendingsbogstaver/FTJ-nr.

Registreringsnummer som tildeles skibe optaget i Skibsregistret (DAS) og Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) (f.eks. OUSF, OU 4567, XP 2345, XPCV, 5PAW, 5QRT).

 

FTJ-nr. tildeles skibe optaget i Fartøjsfortegnelsen (f.eks. FTJ 2345)

 

Kontrolnr.

Nummer tildeles af Søfartsstyrelsen og består af et bogstav og et løbenummer, f.eks. A 345.

 

Bogstavet i kontrolnummeret svarer til følgende kategorier af skibe:

 

A                   Klassede passagerskibe

B                   Uklassede passagerskibe

C                   Klassede dampskibe

D                   Klassede motorskibe

E                   Klassede sejlskibe med hjælpemaskine

F                   Klassede sejlskibe

G                   Uklassede dampskibe

H                   Uklassede motorskibe

J                    Uklassede sejlskibe med hjælpemaskine

K                   Uklassede sejlskibe

L                    Boreplatforme og –skibe

LF                 Faste installationer

M                   Lægtere og andet materiel uden fremdrivningsmiddel

S                   Lejrskoleskibe m.v.

V                   Bevaringsværdige skibe

X                   Skibe med BT over 20 (og synstonnage under 20)

 

 

Skibsnavn

I dette felt kan man søge efter "mønstre" i stedet for at søge på et eksakt skibsnavn.

Hvis man søger på et navn, der begynder med ANNE, indtastes ANNE%.

Hvis man søger %ANNE%,  vil man få alle de skibe, der indeholder ANNE før, efter eller som mellemnavn.

Hvis man søger på et navn, der ender med ANNE indtastes %ANNE.

Skriver man blot ANNE, vil der blive søgt på de skibe, som kun hedder ANNE uden "for- eller efternavn".

Ud over %, som matcher 0 eller flere tegn, kan man benytte _, der matcher netop ét tegn. Skriver man f.eks. J_NSEN i efternavnet, vil søgeresultatet indeholde dem, der hedder JENSEN, JANSEN og JONSEN, men ikke JAHNSEN eller JØRGENSEN. Ønsker man også JAHNSEN og JØRGENSEN i resultatet, kan man skrive J%NSEN.

 

Havnekendingsnr./St.f.nr.

Havnekendingsnummer består af et eller to bogstaver og et løbenummer (f.eks. FN 23) og tildeles fiskeskibe.

 

Stenfiskernummer består af St.f. og et løbenummer(St.f. 1234) og tildeles stenfiskeskibe, sandpumper.

 

Hjemsted

Der gælder de samme søgemuligheder som under Skibsnavn. Man kan kombinere skibsnavn og hjemsted.

 

CSR-nummer

Entydigt identifikation af skibet. Tildeles af Søfartsstyrelsen.

 

Historiske data

Ved aktivering af dette felt søger man tillige i historiske data (tidligere skibsnavn, hjemsted osv.) på eksisterende og udslettede skibe.

  

Alt efter hvilke søgekriterier, der anvendes, vil skibe med netop de oplysninger blive listet op. Vælg det skib, der ønskes opslag på ved at klikke på Registreringer  i højre side.

 

Tekniske oplysninger

IMO-nr

IMO-nummeret, som er identisk med Lloyd’s Register (LR), bliver tildelt alle skibe med en bruttotonnage > 100 med undtagelse af bl.a. fiskeskibe. Nummeret er et entydigt nummer, der følger skibet i hele dets levetid, uanset navneændringer, salg mm.

 

Tonnager

Skibets brutto (BT)- og nettotonnage (NT) er ubenævnte størrelser, og kan ikke direkte sammenlignes med begreberne Bruttoregister (BRT)- og Nettoregistertonnage (NRT).

For såvel BRT som BT gælder det, at det er udtryk for rumindhold af alle lukkede rum i et skib.

 

Hoveddimensioner

For skibe med internationalt målebrev (1969), angives hoveddimensioner (længde, bredde, dybgang og Længde overalt). Angivelsen er altid i meter.

 

Motor effekt

Effekten angives i Kilowatt og er et udtryk for størrelsen af skibets fremdrivningsmaskineri.

 

Type og anvendelse

Typen angives ved typen af fremdrivning f.eks. motorskib eller sejlskib med hjælpemotor.

Anvendelsen  fortæller om skibet er f.eks. passagerskib, lastskib eller kemikalietankskib.

 

Materiale

Under materiale angives skibets byggemateriale f.eks. Stål, træ eller glasfiber.

 

Klasse

Her angives hvilket klassifikationsselskab skibet er klasset i, f.eks. Lloyds, Det Norske Veritas eller Germanischer Lloyds.

 

Bådtype

Dette angiver standarder for mindre både, typisk fritidsfartøjer, f.eks. ”LM-28”, ”Bandholm 24” eller ”Bianca 28”.

 

Ejeroplysninger

Ved klik på Vis skibe vises ejerens/repræsentantens skibe.

 

På de navne, der er fremhævet med fed, er der link til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentlige register PubliCom for ejere/repræsentanter. Linket er aktivt for de oplysninger, som har tilknyttet CVR-nr. i Søfartsstyrelsens register.

 

Skibsoplysninger registreret i Skibsregistret

Oplysningerne på skibet er opdelt således:

 

Matrikel

Indeholder bl. a. oplysninger om optagelse (Skibsregistret, DIS, osv.), udslettelse (dato og årsag), skibsnavn, skibets hjemsted, anvendelse, havnekendings- eller stenfiskenummer (identifikationsnummer for fiskeskibe og stenfiskeskibe).

 

Rettighedsregistrering

Ejer- , pante-, og brugsrettighed svarer til den registrering, der sker på fast ejendom i tinglysningskontorerne.

 

I hvert område vises de aktuelle oplysninger først – den nuværende ejer, de nugældende pantehæftelser og brugsrettigheder .

 

Dernæst vises indholdet af dokument, hvorpå ejeren, pantet eller brugsretten er registreret med det tilknyttede dagbogsnummer., anmeldelses- og registreringsdato samt evt. påtegninger.

 

 

Historiske data

Historiske data på et skib vises i parentes og kursiv tekst.

 

Oplysninger vises automatisk i Fuldstændig udskrift, dvs. både aktuelle og historiske data vises. Ønskes kun de aktuelle data klikkes på  teksten Fuldstændig udskrift, hvorefter der vises en sammenskrevet udskrift.

 

Anmeldelser til Skibsregistrets dagbog

I dagbogen  indføres alle dokumenter (rettighedsregistrering samt optagelse/udslettelse, skibsnavn og -hjemsted), der bliver anmeldt til Skibsregistret. Hvert dokument får tildelt et fortløbende nummer. Dette nummer - kombineret med det år dokumentet er indført - identificerer det enkelte dokumentet.

 

Dagbog for skib

Efter fremfinding af skib og valg af Registreringer kan man i menuen i venstre side vælge at få vist dagbogen (samtlige dokumenter/dagbogsnumre.) for det pågældende skib.

 

Dagbog pr. dato

Ved valg af Registreringer i den vandrette menu-linie øverst på siden kan man søge på dagbogen efter en bestemt dato eller i en given periode.

 

Søgeresultatet viser de tildelte dagbogsnumre. 

 

Søg Ejer / Repræsentant

Ejer er den registrerede ejer.

Repræsentant er en person eller selskab, som repræsenterer den registrerede ejer – gælder kun for visse ejerformer (f.eks. partrederi, interessent- og kommanditselskab samt EU og andre udenlandske selskaber).

 

I navnefeltet kan søges på:

§         Kun efternavn (Jensen -  søgeresultat: Alle ejere med efternavnet Jensen). 

§         Efternavn kan kombineres med fornavn og angives som Jensen, Jan – Søgeresultat: Alle ejere med navnet Jan Jensen inkl. mellemnavne.

 

Navnefeltet kan kombineres med indtastning i adresse- og postnummer og by-feltet.

 

Der kan kun søges på aktuelle ejere og repræsentanter.

 

Skibe registreret på ejer / repræsentant

Ved klik på Vis skibe vises ejerens/repræsentantens skibe.

 

Der er link (navnet er fremhævet) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentlige register PubliCom for ejere/repræsentanter, som har tilknyttet CVR-nummer i Søfartsstyrelsens register.

 

Skibsliste

Skibsregistrets gule flagbog, Skibslisten, er erstattet af Register over danske skibe.

Den elektroniske skibsliste indeholder alle danske skibe registreret i Skibsregistret eller Dansk Internationalt Skibsregister inkl. skibe hjemmehørende i Grønland, men ekskl. skibe tilhørende Søværnet og Hjemmeværnet samt skibe hjemmehørende på Færøerne.

Fortegnelse over kendingssignaler

I henhold til Sølovens § 4 tildeles der ethvert dansk skib et kendingssignal, som tillige tjener som skibets kendingsbogstaver (matrikelnummer) og radiokaldesignal. Kendingssignalet tildeles for registreringspligtige skibe med en bruttotonnage på 20 og derover for bestemmelserne i den internationale telekommunikationskonvention inden for serien OUAA-OZZZ (Undtaget er dog OUAA-OUFZD samt OVAA-OVHZ, som anvendes til Sø- og Hjemmeværnets skibe).

 

Den samme serie anvendes for skibe, der er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister, efterfulgt af tal fra 2 til 6. For ikke-registreringspligtige skibe, der er optaget i Skibsregistret tildeles kendingssignalet inden for serierne XPAA-XPJZ, 5PAA-5PZZ, 5QAA-5QTZ, XP 2000-XP 5999 og OU 2000-OU 9999.

 

I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe inkl. grønlandske skibe, der er optaget i Skibsregistret (DAS) eller Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske og numeriske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter såvel registrerede skibe med en bruttotonnage på 20 og derover, som skibe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet registret på ejerens begæring. Skibe med en bruttotonnage mellem 5 og 20, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke i registret over skibe og rederier.

 

Kendingssignalet OXXO er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe.

 

Register over danske skibe af en bruttotonnage på 20 eller derover

Her vises alle dansk indregistrerede skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover

 

Ejeren vises ved klik på Ejer

 

Rederier for de i afsnit II nævnte optagne danske skibe

Ejer er den registrerede ejer.

Repræsentant er en person eller selskab, som repræsenterer den registrerede ejer – gælder kun for visse ejerformer (f.eks. partrederi, interessent- og kommanditselskab samt EU og andre udenlandske selskaber).

 

I navnefeltet kan søges på:

§         Kun efternavn (Jensen -  søgeresultat: Alle ejere med efternavnet Jensen). 

§         Efternavn kan kombineres med fornavn,  angives som Jensen, Jan – Søgeresultat: Alle ejere med navnet Jan Jensen inkl. mellemnavne.

 

Navnefeltet kan kombineres med adresse-, postnummer og by-feltet.

 

Der kan kun søges på aktuelle ejere og repræsentanter.

Anmeldelser til dagbog

I dagbogen indføres alle dokumenter (rettighedsregistrering samt optagelse/udslettelse, skibsnavn og -hjemsted), der bliver anmeldt til Skibsregistret. Hvert dokument får tildelt et fortløbende nummer. Dette nummer - kombineret med det år dokumentet er indført - identificerer det enkelte dokument.

 

Man kan på en konkret dag eller periode få vist de skibe, hvor på der er anmeldt dokumenter til registrering. Datoen angives med bindestreg, 01-01-2003.

 

Man kan via søgeresultatet gå videre til skibet (klik på skibets kendingsbogstaver) og se registreringen.

 

Registreringer i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen

 

Registreringer erstatter de ændringer, som offentliggøres hver 14.dag i Statstidende, Tingbladet.

 

Man kan på en konkret dag eller periode få vist hvilke skibe, der er ændret på inden for den givne dag/periode.

 

Datoen angives med bindestreg, for eksempel  01-01-2003.

 

Der kan kun søges på registreringer fra den 11.november 2002.

 

I søgeresultatet kan der klikkes på enten skibets kendingsbogstaver (fremhævet), som viser de tekniske hovedoplysninger, eller på  Registreringer, som viser, hvad der er registreret på skibet.